Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Aktualności

  1. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki – pobierz (452 KB) pdf
  2. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz uprawnień równoważnych- przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki – pobierz (430 KB) pdf
  3. Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora – przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki – pobierz (400 KB) pdf

 

Komunikat Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami środowiska naukowego, dotyczącymi daty wszczęcia postępowania habilitacyjnego, wyjaśnia co następuje. Zgodnie z art. 18a ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) datą wszczęcia postępowania habilitacyjnego jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji. Tym samym, każdy wniosek, który zostanie doręczony do Centralnej Komisji do dnia 30 kwietnia 2019 r., będzie procedowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki. Jednocześnie Centralna Komisja przypomina, że za datę wszczęcia postępowania nie można uznać wniosku nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, o czym mowa w art. 57 § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2096), jak i spełnienia innych przesłanek wskazanych w tym paragrafie.
Oznacza to, że wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego powinien wpłynąć lub zostać doręczony do Biura Centralnej Komisji nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 roku, aby mógł być procedowany zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.