Rekrutacja 2024

Poprawa warunków energetycznych budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Projekt pn.: „Poprawa warunków energetycznych budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Targ Węglowy 6 poprzez częściową wymianę stolarki okiennej i wprowadzenie systemu sterowania BMS dla centralnego ogrzewania”.

 

27 października 2022 roku ASP w Gdańsku jako pierwsza instytucja z województwa pomorskiego podpisała z Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę w ramach naboru „Brodziec – adaptacja do zmian klimatu”. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zrealizuje inwestycje „Poprawa warunków energetycznych budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” dzięki której ograniczone zostanie zużycie ciepła, a także poprawią się warunki kształcenia.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  na realizację projektu udzielił Uczelni dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł z czego 520 tyś. zł w formie dotacji. Planowana łączna wartość inwestycji to 1,3 mln. zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2023 roku.  

 

Projekt polegający na wymianie stolarki okiennej i wprowadzeniu systemu sterowania BMS dla centralnego ogrzewania w głównym budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W ramach realizowanego projektu planujemy wymienić 129 okien z 225 okien budynku. Wymiana okien jest konieczna ponieważ na przestrzeni lat uległy one wyeksploatowaniu technicznemu i wypaczeniu przez co stały się nieszczelne i powodują bardzo wysokie straty ciepła. W okresie zimowym praca w pobliżu okien stała się  bardzo trudna, a często  niemożliwa z uwagi na napływ zimnego powietrza. Współczynnik przenikania ciepła jest większy  niż 1,4 W/m2 x K.

Zaplanowane do montażu w ramach projektu okna są szklone szkłem dwukomorowym przez co współczynnik przenikania ciepła będzie nie większy niż 0,9 W/m2 x K, co odpowiada aktualnym wytycznym określonym w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i budowle . Okucia okien zostaną wzmocnione, co jest niezbędne przy tak dużej powierzchni okien. Zaproponowane rozwiązania techniczne przyczynią się do znacznego ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną oraz w bardzo wysokim stopniu wpłyną na komfort użytkowania pomieszczeń.

Ponadto w ramach projektu planujemy instalację systemu BMS dla kubatury części ogrzewanej wynoszącej 26 584,6 m³ dla powierzchni użytkowej 10 770,2 m2 zapewniającą właściwą efektywność systemu grzewczego. Obiekt nie jest wyposażony system automatycznej regulacji ciepła dostarczanego do pomieszczeń. Instalacja systemu BMS umożliwi bieżące monitorowanie zużycia mediów w budynku, monitorowanie temperatury zewnętrznej i wewnętrznej w Wielkiej Zbrojowni, w tym regulacji pracy (parametrów pracy) urządzeń grzewczych oraz zdalną obsługę urządzeń grzewczych. Nadmienić należy, że ściany zewnętrzne nie posiadają wystarczającej izolacji, co w konsekwencji generuje następne ubytki ciepła. Ze względów konserwatorskich nie rozważane jest ocieplenie ich.

Realizacja projektu jest konieczna zarówno z powodów ekologicznych jak i ekonomicznych na co wskazuje przeprowadzony na zlecenie uczelni audyt energetyczny. Projekt umożliwi uczelni racjonalnie gospodarować i zarządzać komponentami środowiska, co w efekcie przyczyni się do  trwałego ograniczenia poboru ilości energii cieplnej i redukcji emisji CO2 oraz do poprawy warunków i bezpieczeństwa użytkowania budynku. Docelowo realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Przeprowadzanie projektu w opisanym powyżej zakresie wpłynie na zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej w budynku Akademii Sztuk Pięknych o 1048,03 (GJ/rok), co przekłada się zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej o 36,28 % rocznie.  Znaczna poprawa termoizolacji budynku, wpłynie również  na wzrost komfortu cieplnego odczuwanego przez jego użytkowników oraz na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.